Poenggiving - automatisk vurderte oppgaver

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Poenggivning for oppgaver - Enkel og Poenggivning for oppgaver - Avansert

Engelsk: Question Scoring - Basic and Question Scoring - AdvancedDenne artikkelen beskriver hvordan du kan sette opp automatiske poeng på oppgaver.

Svar alltid på spørsmålet i forhåndsvisningsmodus. Der kan du sjekke at poengberegningen er riktig.


Overview:

Enkel poenggiving

Gjelder for alle automatisk vurderte oppgaver.

For alle oppgavetypene kan forfatter sette poengregler i oppgaveeditorens høyrepanel.
Enkel poenggivning støtter:

 • Poeng per riktig svar
 • Poeng per feil svar

 


Poeng per alternativ

Gjelder for Flervalg (ett svar og flere svar), Sant/usant og Nedtrekk.

Når du er i oppgavens redigeringsmodus; velg Poeng i høyrepanelet. Huk av sjekkboksen Per alternativ.
Poeng per riktige svar og Poeng per feil svar vil nå være deaktivert.

For å spesifisere poeng som skal tildeles et gitt alternativ, må du klikke på selve interaksjonen i svarområdet. Du vil da kunne definere poeng per alternativ i høyrepanelet:


Poenggiving - avansert

Avansert poenggivning støtter:

 • Poeng per riktig svar
 • Poeng per feil svar
 • Poeng for ubesvart
 • Poeng for alle riktige
 • Minimum poengsum

Poeng per riktig svar, poeng per feil svar og poeng for ubesvart må fylles inn.
Poeng for alle riktige og minimum poengsum må ikke fylles inn, og dersom disse alternativene ikke skal brukes så må feltet stå tomt.

Avansert poenggiving med flere oppgaveelementer

I dette bildet ser man et eksempel på flere oppgaveelementer i samme oppgave.

Når en oppgave settes opp med flere oppgaveelementer, så er det viktig å være klar over hvilke innstilinger som gjelder for elementene, og hvilke som gjelder for hele oppgaven. 

Gjelder for de enkelte oppgaveelementene:

 • Poeng per riktig svar
 • Poeng per feil svar

Poenginnstillingene her er hovedregelen for poenggiving.
Det kan defineres enkeltunntak i øvre og nedre poenggrense per oppgaveelement. Mer informasjon om det finnes lenger ned i artikkelen. 


Gjelder for hele spørsmålet:

 • Poeng for ubesvart (ingen av oppgaveelementene er besvart)
  • Dette vil være poenggivningen for oppgaven hvis den er fullstendig ubesvart. Består oppgaven av flere spørmål (flere elementer er satt inn), må alle spørsmålene være ubesvart for at Poeng for ubesvart oppnås.
  • Er ett oppgaveelement besvart, registreres manglende svar på resterende oppgaveelementer som feil svar, og Poeng per feil svar gis. 
  • Dette feltet må ha en verdi, og er 0 som standard.


 • Poeng for alle riktige 
  • Dette vil være poenggivningen for oppgaven hvis bare riktige, og ingen feil alternativer er valgt.
  • Dette er ikke bonuspoeng som legges på toppen av poengene gitt per riktig svar. 
   Hvis denne settes lavere enn totalt oppnåelige poeng så kan det medføre at kandidater med alt riktig får en lavere score enn kandidater med ett eller flere feil svar

  • Med utgangspunkt i bildet over - poeng for alle riktige er satt til 3, noe som er lavere enn kandidaten ellers ville fått dersom dette feltet står tomt (poeng per riktig svar er 2, til sammen 4 for to oppgaveelementer).
  • Dette feltet må ikke ha en verdi, og når det står tomt vil poeng per riktig svar gjelde for de som svarer alt rett


 • Minimum poengsum
  • Hvis denne ikke er satt, vil den laveste poengverdien en kandidat kan oppnå være det lavest oppnåelige poengnivå basert på alternativene over. 
  • Settes denne til 0 vil oppgaven aldri gi negative poeng.
  • Hvis vi tar utgangspunkt i bildet over, så vil feil svar på begge oppgaveelementene gi 0 poeng, fordi minimum poengsum er satt til 0.
  • Dette feltet må ikke ha en verdi, og hvis det står tomt vil poeng per feil svar definere den lavest mulig oppnåelige poengsummen.


Øvre og nedre poenggrense per oppgaveelement

Det mulig å stille inn øvre og nedre poenggrense på individuelle oppgaveelementer. Å bruke dette vil overstyre poeng for riktig og feil svar.

Dersom man ikke ønsker å bruke dette, så må feltene være uten verdi (tomme).

Øvre poenggrense: Denne kan brukes dersom man ønsker å overstyre poeng per riktig svar. Dersom denne blir satt til en lavere verdi enn Poeng per riktig svar fra avsnittet over, så vil øvre poenggrense overstyre. 

Konkret - poeng per riktig svar er satt til 2, men man ønsker at ett av oppgaveelementene skal gi litt mindre enn 2 poeng. Man setter da øvre poenggrense til ønsket nivå, f.eks. 1,5. 
En oppgave som består av fire svarelementer der poeng per riktig svar er satt til 2 vil gi 8 poeng totalt for alle riktige. 
Setter man øvre poenggrense på ett av disse elementene til 1,5, så vil oppgaven gi totalt 7,5 poeng for alle riktige.

Setter man øvre poenggrense til 0 så vil oppgaveelementet ikke gi positive poeng i det hele tatt. 

Nedre poenggrense: Denne kan brukes dersom man ønsker å overstyre poeng per feil svar. Dersom denne blir satt til en høyere verdi enn Poeng per feil svar, så vil nedre poenggrense overstyre. 

Hvis man har satt opp negative poeng ved feil svar på oppgaven som helhet, men setter nedre poenggrense på elementet til 0, så vil det ikke trekkes poeng for feil svar på det elementet.
Nedre poenggrense vil være nyttig i de tilfellene man ønsker å gi mindre trekk for ett av elementene. Hvis kandidaten trekkes 0,5 poeng for feil svar, og man ønsker å gjøre dette trekket litt mindre på ett element, så kan man f.eks. sette nedre poenggrense til 0,25.

Hvis minimum poengsum på oppgaven er høyere enn samlet nedre poenggrense på oppgaveelementene, så vil minimum poengsum overstyre.


Best practice

Vi anbefaler at poenggivingen alltid kontrolleres ved å besvare spørsmålet i forhåndsvisning. Det gjelder spesielt oppgaver med flere oppgaveelementer, der minimum poengsum og øvre og/eller nedre poenggrense er brukt. 

Det er ikke mulig å endre poenggivingen etter at prøven har startet. 


For prøver med veldig mange automatisk vurderte oppgaver så kan det være enklere å kun ha ett oppgaveelement i hver oppgave, og dermed gjøre poengberegningen separat. Ved å bruke seksjonsoppsett i oppgavesettet unngår man en veldig tungvint brukeropplevelse for kandidater. 


Eksempel på poenggiving i en flervalgsoppgave (flere svar):

Oppgaven settes opp med to oppgavelementer som begge har to riktige og to feil alternativer.

Poeng per riktig svar: 2
Poeng per feil svar: -2
Nedre poenggrense (på begge oppgaveelementene): -3

Kandidaten svarer riktig på oppgaveelement 1, og feil på oppgaveelement 2:
4 poeng gis på element 1, og -4 på element 2.
Resultatet uten nedre poenggrense vil i dette tilfellet bli 0 av 8 poeng.

Fordi vi har satt nedre poenggrense på -3 på begge elementene, så vil resultatet bli 1 av 8 poeng. 

Hvis kandidaten har alt feil vil resultatet bli -6 av 8, fordi vi har satt den nedre grensen til -3 på begge elementene.
Fjernes den nedre poenggrensen så vil resultatet for alt feil bli -8 av 8. 

Minimum poengsum vil overstyre dette:
Hvis minimum poengsum er satt til f.eks. 7, så vil alle mulige svarkombinasjoner gi 7 av 8 poeng, med ett unntak - alt riktig vil gi 8 av 8 poeng.