Synkronisering med FS

HOVEDANSVARLIG

Introduksjon
 

Prøver som settes opp i FS, synkroniseres med Inspera Assesssment ved å kalle et API utviklet av FSAT. Data om prøvetid, kandidater og kommisjoner overføres da til Inspera Assessment. Denne prøven kan så hovedansvarlig synkronisere så mange ganger som ønskelig (f.eks. dersom det er endring i kandidatlisten eller i sensurkommisjonene). Synkroniseringen foregår automatisk, men også manuelt hvis ønskelig. Dette er innstillinger hovedansvarlig setter på prøven.

1 Overføring til digitalt eksamenssystem

Emnet må overføres til digitalt system for å kunne synkroniseres med Inspera Assessment

FS:

 1. Velg feltet "Digitalt eksamenssystem" i "vurderingskombinasjon samlebilde" FØR vurderingsenheten opprettes. Hver gang nye vurderingsenheter opprettes, vil disse bli opprettet med det digitalt eksamenssystemet som er valgt på kombinasjonen.
 2. Dersom digitalt eksamenssystem ikke er valgt i vurderingskombinasjon samlebilde, kan det velges direkte på vurderingsenheten i feltet "Digitalt eksamensystem". Velg overføring til Inspera Assessment.

Merk at ved oppretting av emne i Inspera Assessment, må "starttidspunkt" ikke være passert. Da vil ikke emnet vises i FS-oversikten. Se Opprette FS-prøve

2 Overføring av informasjon om prøven

Følgende informasjon overføres fra FS til Inspera Assessment:

 • Starttidspunkt
 • Normert sluttid
 • Kandidater
  • kandidatnummer
  • kommisjon
  • rom (RomID/Romavn/Bygning)
  • ekstratid
 • Sensorer

Starttidspunkt og normert sluttid

Synkronisering er mulig fram til starttidspunktet er nådd for "starttidspunkt" og fram til sluttidspunktet er nådd for "normert sluttid". Merk at ved oppretting av emne i Inspera Assessment, må "starttidspunkt" ikke være passert. Da vil ikke emnet vises i FS-oversikten. Se Opprette FS-prøveFS: 

 • For skoleeksamen skal feltene "eksamensdato" og "varighet" fylles ut i "Vurderingsenhet samlebilde"
 • For hjemmeeksamen skal  feltene "uttak" og "frist innlevering" fylles ut i "Vurderingsenhet samlebilde"

Vi kan anbefale UiOs veiledning for å sette starttidspunkt og normert sluttid i Vurderingsenhet samlebilde.

Varighet

Merk at varighet per i dag ikke kan synkroniseres med FS.


RomID, Romnavn, Bygning

Rom overføres per kandidat fra FS til Inspera Assessment.

Rom synkroniseres fram til prøvetiden utløper eller kandidaten har levert.

FS: Se for eksempel UiOs veiledning for fordeling av kandidater på rom.


Oversikt over kandidater får hovedansvarlig i modulen "Prøver" i Inspera Assessment og i verktøyet Monitor som benyttes ved prøvegjennomføring:


Kandidater

Kandidaten må ha fått tildelt kandidatnummer og ha et Feide brukernavn for å bli overført til Inspera Assessment. Merk at kandidatnummeret må være unikt i kontekst av prøven/emnet. 

Kandidater kan synkroniseres fram til prøvetiden utløper, eller til kandidaten har levert.

FS: Se for eksempel UiOs veiledning for tildeling av kandidatnummer.


Kommisjoner

Kandidater kan fordeles på kommisjoner og i de tilfeller hvor dette er gjort overføres dette fra FS til Inspera Assessment. Flyttes en kandidat til en ny kommisjon når vurderingen er påbegynt for kandidaten, vil vurderingen som evt er gjort på kandidaten slettes.

FS: Se for eksempel UiOs veiledning for kommisjonsfordeling av kandidater.


Planlagt ekstratid

Planlagt ekstratid per kandidat overføres fra FS til Inspera Assessment. (Merk at "insident ekstratid" ikke overføres, men settes direkte i Inspera Assessment).

Planlagt ekstratid kan synkroniseres fram til prøvetiden utløper, eller til kandidaten har levert.

FS: Se for eksempel UiOs veiledning for tilpasning - legge til ekstratid på "student vurdering samlebilde".


Sensorer

Sensorer og evt. kommisjonsfordeling for disse overføres fra FS til Inspera Assessment. Sensor overføres til Inspera Assessment som bidragsyter med rollen "sensor" og gis tilgang til emnet som sensoren er oppnevnt på.

Vi anbefaler UiOs veiledning for sensoroppnevning og registrering av kommisjoner for vurdering

Nyttig å vite om sensoroverføringen:
 • For interne sensorer overføres Feide brukernavn, fornavn, etternavn og epostadresse. Interne sensorer kan logge på med Feide.
 • For eksterne sensorer overføres fornavn, etternavn og epostadresse. Det er mulighet logge på med MinID for eksterne sensorer, men merk at dette konfigureres per studiested. Hvis dette ikke er gjort, logger ekstern sensor på med brukernavn og passord som sensor får tilsendt på epostadressen som er registrert i Inspera Assessment når emnet aktiveres av hovedansvarlig.
 • Sensorer kan alltid synkroniseres med FS, og i alle fall fram til prøven har status vurdert. Ved synkronisering av sensorer må sensor ha et brukernavn, fornavn, etternavn og e-post for å bli overført til Inspera Assessment. Sensorer uten brukernavn synkroniseres, men det kreves da at sensor er registrert med en epostadresse.

3 Krav til prøven før aktivering

Prøven må følge de generelle kravene som stilles til en prøve før den kan aktiveres i Inspera Assessment. Disse kravene er:

  • Prøven må ha et definert starttidspunkt og sluttidspunkt

  • Minst èn kandidat må være oppmeldt

  • Et oppgavesett må være valgt

  • Karakterskala må være valgt

  • Merk at ved oppretting av emne i Inspera Assessment, må "starttidspunkt" ikke være passert. Da vil ikke emnet vises i FS-oversikten. Se Opprette FS-prøve